Az Akvárium Klub házirendje

Az Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Erzsébet tér 24447/2 hrsz., Cg. 01-09-182559, telefon: +36.30.506.26.32 email: info@akvariumklub.hu, az Üzemeltető) által üzemeltetett Akvárium Klub jelen házirendje az Akvárium Klubra vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. Az Akvárium Klub területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen házirendet, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint az Üzemeltető jogos érdekei céljából az Üzemeltető ellenőrzi.

I. BELÉPÉS AZ AKVÁRIUM KLUBBA

1./ Az Akvárium Klubba belépni nyitvatartási időben, minden nap reggel 8 órától akár hajnali 5 óráig lehet, amely időjárás és vendégszám függvényében változhat. Az Akvárium Klub bizonyos programjaira az Üzemeltető belépődíjat szedhet, amelynek árát saját belátása szerint határozhatja meg. A belépődíjak a www.akvariumklub.hu weboldalon és a helyszíni jegypénztárban kerülnek közzétételre. A helyszíni jegypénztár 10 órától 20 óráig, koncertnapokon 20 óra után is üzemel.

2./ Az Akvárium Klub területére belépni, onnan eltávozni csak az Üzemeltető által őrzött, Látogatók számára nyitva álló bejáratokon keresztül lehet.

3./ Az Akvárium Klub programjaira tíz éven aluliak jegy megváltása nélkül, jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be. Tíz és tizennyolc éves kor közötti látogatóink jeggyel és felnőtt korú kísérettel léphetek be. Elektronikus zenei és 22 óra utáni programjainkra kizárólag tizennyolc éven felüliek léphetnek be.

4./ Az Üzemeltető az Akvárium Klubban tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy az Akvárium Klub területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos az Akvárium Klub területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek az Akvárium Klub területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató az Akvárium Klub területére nem léphet be.

5./ A Látogató nem jogosult bevinni az Akvárium Klub területére a nem az Akvárium Klub területén – az üzemeltető által – forgalmazott italokat, élelmiszereket.

6./ Az Akvárium Klub területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. Az Üzemeltető az Akvárium Klubban tartózkodó többi Látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja.

7./ Az Üzemeltető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult az Akvárium Klub bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. Az Üzemeltető a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a közönségszolgálati irodán teheti meg.

8./ Az Akvárium Klub nyitott területére – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által, kizárólag a nappali nyitva tartás óráiban (minden nap reggel 9 és 18 óra között), az általános normák megtartása mellett, más Látogatók zavarása nélkül. Amennyiben az Üzemeltető indokoltnak látja, úgy felkérheti a háziállattal érkező Látogatót a szájkosár és a póráz használatára, esetleg az Akvárium Klub elhagyására. Az Akvárium Klub nyitott területére az esti órákban (18 órától zárásig), illetve a zárt terekbe állatok – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – nem hozhatóak be.

9./ Az Akvárium Klub vendégterébe kerékpárt behozni tilos. A biciklivel érkező Látogatók a környék nyilvános kerékpártárolóit használhatják.

10./ Az Akvárium Klub területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki

(i) a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá;

(ii) személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányával az életkorát igazolni nem képes vagy hajlandó;

(iii) korábban az Akvárium Klub területéről eltávolításra vagy kitiltásra került;

(iv) az I/6. pontban írtak alá esik.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató az Akvárium Klub területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató az Akvárium Klub területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Üzemeltető kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy az Akvárium Klubban tartott rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől erre engedélyben részesülő személyek, illetve sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), továbbá más Látogatók is. Ennek megfelelően a Látogató az Akvárium Klub rendezvényein történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen az Akvárium Klub népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az Akvárium Klub rendezvényeit, illetve a koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ismételten sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani az Üzemeltetővel szemben. A Látogató jogosult az Akvárium Klubban hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak az Üzemeltető előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3./ Az Akvárium Klub területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4./ Az Akvárium Klubban tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során a Látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására hívható fel. Amennyiben az életkorát a Látogató nem képes vagy hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, az Üzemeltető megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása az Akvárium Klub területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5./ Az Üzemeltető – személy- és vagyonbiztonsági okokból – az Akvárium Klub bejáratánál és a kiszolgáló pultoknál térfigyelő rendszert alkalmaz. Az így rögzített képfelvételek hetvenkettő órán belül törlésre kerülnek, amennyiben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény nem került rögzítésre.

6./ Az Akvárium Klub területére telepített és ott üzemeltetett berendezéseket, eszközöket, közlekedési utakat rendeltetésszerűen és figyelmesen – a megkülönböztető színeket, világításokat, burkolatváltásokat mindenkor szem előtt tartva – kell használni. Az Akvárium Klub nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy alkohol, illetve egyéb károsító szer hatása alatt álló Látogatóval történt balesetekért, sérülésekért.

7./ Tekintettel arra, hogy az Akvárium Klub célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, az Akvárium Klub területén bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.

8./ Az Akvárium Klub zárt terein belül tilos a dohányzás.

9./ Az Akvárium Klub területéről eltávolítható vagy kitiltható az a személy, aki

(i) más személyek életét, testi épségét veszélyezteti;

(ii) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti;

(iii) a természetes környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;

(iv) más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;

(v) felszólítás ellenére sem távolítja el az Akvárium területéről azon tárgyakat, amelyek behozatala az I/4. pont értelmében tilos;

(vi) nem a bejáraton keresztül jutott az Akvárium Klub területére, vagy onnan korábban eltávolították vagy kitiltották;

(vii) az I/6. pontban írtak alá esik.

Akit a fentiek alapján az Akvárium Klub területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a belépési díjat nem igényelheti vissza.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ Az Üzemeltető kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

3./ A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy az általa behozott háziállat által az Akvárium Klub területén okozott károkért, mind az Üzemeltető, mind a további Látogatók, mind pedig más harmadik személyek felé.

4./ A ruhatári jegy elvesztése esetén az Üzemeltető az értéktárgyakat csak záróra után adja ki. A ruhatári jegy csak egyszeri beadásra jogosít.

5./ Az Üzemeltető a program változtatásának jogát fenntartja.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2014. március 30.